/الهیان:باید بستر مشارکت‌ هر چه بهتر NGOها فراهم شود