ارتقا عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، با ورود «فراصندوق‌ها» به بورس