کتاب «به سوی پروانگی» رونمایی شد / توصیف خودشناسی با زبان شاعرانه